Nejbližší zahájení kurzů, aktuální provozní doba...    Ukázat více  >>

Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „podmínky“)

(1) Smluvní strany
Tyto podmínky upravují vztah mezi Autoškolou Real, RXA s.r.o., IČO: 262 25 239, zapsané Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38005 (dále jen „autoškola“) a zákazníky, klienty či odběrateli služeb autoškoly, dále jen „žadatel“.

(2)
Pokud není určeno jinak, vztah mezi autoškolou a žadateli se řídí občanským zákoníkem popř. dalšími platnými právními předpisy, které souvisí s poskytovanými službami autoškoly. Tyto podmínky nejsou v rozporu s platnými právnímí předpisy a neubírají práva žádné ze smluvních stran.

(3) Rozsah služeb
Autoškola poskytuje služby v rozsahu svého živnostenského oprávnění, tj. především provozování autoškoly pro Získání a zdokonalení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dle zákona č.247/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů a předpisů v platném znění), dále jen „služby“.

(4) Povinnosti žadatele
Žadatel má povinnost se průběžně připravovat na výuku a výcvik dle pokynů autoškoly, dále docházet na předepsaný výcvik a splnit minimální počty hodin dané zákonem. V případě, že žadatel nezruší včas domluvený výcvik (nejpozději do 17 hod. předchozího dne), vzniká prostojné. To platí také o závěrečné zkoušce a školení zdravotní přípravy. Výše prostojného určuje ceník.

(5) Ukončení výcviku
Ukončení výuky a výcviku (dále jen „výcvik“) předchází přezkoušení žadatele z teoretických i praktických předmětů. Bez prokázání potřebných znalostí a dovedností nemůže autoškola provést ukončení výcviku. K závěrečné zkoušce přihlásí autoškola žadatele po ukončení výcviku.

(6) Předčasné ukončení výcviku
Předčasné odstoupení z výcviku ještě před řádným ukončením výcviku ze strany žadatele, musí žadatel autoškole oznámit písemně (na adresu provozovny autoškoly Alešova 35, Brno 61300 nebo emailem na info@autoskola-real.cz) a odevzdat průkaz žadatele o ř.o. Poté autoškola do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení připraví žadateli potřebné dokumenty dané zákonem (převodku do jiné autoškoly, originál žádosti a lékařského posudku, vyúčtování služeb, popř. další potřebné dokumenty, dále jen „převodka“). Z částky určené k vrácení se odečítá storno poplatek. Výše storno poplatku je 20% ze zaplacené částky, minimálně 1000 Kč. Při délce výcviku 6 měsíců a déle je storno poplatek 50% ze zaplacené částky, minimálně 2000 Kč. Při délce výcviku 18 měsíců a déle se kurzovné nevrací. Částka určená k vrácení se pošle na účet uvedený v oznámení do 60 dnů od převzetí převodky žadatelem. Autoškola může v odůvodněných případech snížit storno poplatek či jej zcela prominout.

(7) Ukončení smluvního vztahu
a) Smluvní vztah končí automaticky po uplynutí 18 měsíců od zahájení výcviku, nebo závěrečnou zkouškou žadatele, uplynutím zákonné lhůty pro opravné zkoušky či z důvodů daných zákonem.

b) Autoškola může přerušit či ukončit poskytování služby žadateli, který hrubým způsobem porušuje tyto podmínky či jeho chování je v rozporu s dobrými mravy, dluží autoškole za poskytnuté služby, nekomunikuje s autoškolou, neoznámí autoškole změnu kontaktních údajů. Postup je obdobný, jako v ustanovení o při předčasném ukončení výcviku.

c) Dárkový poukaz
Platnost dárkového poukazu jsou 4 měsíce. Do té doby je potřeba nastoupit do výcviku v autoškole. Storno poplatek za dárkový poukaz je 20% ze zaplacené částky. Po 2 měsících od zaplacení dárkového poukazu činí storno poplatek 50%. Po uplynutí 4 měsíců je storno poplatek 100% ze zaplacené částky. O stornování je potřeba zažádat písemně na adresu provozovny nebo emailem, jak je uvedeno v bodu (6). Částka určená k vrácení se pošle na účet uvedený v oznámení do 60 dnů.

(8) Výcvik na motocykl
a) Žadatelé o řidičské oprávnění sk. AM, A1, A2 a A, popř. jejich zákonný zástupce, jsou odpovědní za škodu na výcvikovém motocyklu autoškoly, způsobenou při výcviku praktické jízdy, kdy žadatel sám řídí motocykl a učitel ho doprovází v jiném vozidle, nebo při zkoušce z praktické jízdy v rámci zkoušky z odborné způsobilosti. Rovněž jsou v těchto případech zodpovědni za škodu, kterou způsobí sami sobě, např. na zdraví, oděvu atd. Z toho důvodu autoškola důrazně doporučuje žadateli uzavřít individuální pojištění na tyto události (úrazové pojištění apod.).

b) Žadatel se zavazuje dodržovat všechna bezpečností opatření, která mu budou sdělena pověřenými osobami autoškoly. Dále se zavazuje, že bude během výcviku na motocyklu používat ochranné pomůcky, tj. přilbu schváleného typu, oděv (bundu a kalhoty) s chrániči, rukavice a vhodnou pevnou obuv.

c) Pokud autoškola nedoporučí závěrečné zkoušky a doporučí doplňkový výcvik, žadatel, který se přesto chce zkoušek na vlastní odpovědnost zúčastnit, podepíše o svém rozhodnutí zápis. V odůvodněných případech nemusí autoškola na toto přistoupit. Z peněžní kauce vybrané od žadatele budou hrazeny v případě poškození vozidla náklady na uvedení vozidla do původního stavu. Výše kauce určuje ceník. Kauce je vratná po závěrečné zkoušce.

(9) Reklamace a další ustanovení
a) Reklamace či jiné jednání je možné vyřídit výhradně osobně na provozovně Alešova 35, Brno 61300 v úředních hodinách po předchozí domluvě termínu schůzky s vedoucím provozovny. Žadatel jedná s autoškolou osobně bez zastoupení. Autoškola nemusí přistoupit na jednání se zástupcem žadatele. Autoškola se zavazuje řešit případné sporné události v souladu s dobrými mravy.

b) V případě, že žadatel bude o autoškole šířit nepravdivé informace ve veřejných médiích, které se nezakládají na pravdě, jsou urážlivé a pomlouvačné, a poškozují dobré jméno autoškoly či osob s ní spojené, autoškola se bude bránit právní cestou a požadovat finanční kompenzaci za vzniklou škodu na dobrém jménu autoškoly či ušlý zisk tím způsobený.

(10) Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů.

(11) Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem vznikne zaplacením služby či zálohy na službu. Zaplacení (i zálohy) se chápe jako souhlas s těmito podmínkami.

(12) Závěrečná ustanovení
Úplný ceník služeb, doplňkových služeb a poplatků (dále jen „ceník“) je uvedený v provozovně autoškoly. Žák při odsouhlasení těchto podmínek odsouhlasuje také tento ceník a to, že s ním byl seznámen. Aktuální znění těchto podmínek je veřejně přístupný v provozovně autoškoly.

V Brně dne 1.1.2017
René Foral, jednatel RXA s.r.o., Autoškola REAL, Brno


Kam dál?

Zpět na hlavní stránku

Napište nám e-mail

Kontaktní formulář

Hledej Najdi na tomto webu. na tomto webu:
 
site search by freefind

Plánování jízd
jméno / name:

heslo / password:

Stáhněte si Android APK !
Aplikace pro plánování jízd
na váš mobil či tablet.Autoškola REAL, Brno

Víte že...

V naší autoškole můžete začínat jízdu z místa, které si sami určíte? Třeba od Vašeho bydliště, školy či zaměstnání.

FotogalerieAutoškola REAL, Brno, Fotogalerie

Napsali o nás:
"Na zkoušky jsem byla dobře připravena. Na autoškole se mě líbil přístup vyučujících, spokojená jsem byla jak s teoretickými tak i s praktickými hodinami."
Nikola K.

Autoškola REAL na facebooku
Autoškola REAL, Brno

Propagujte i svojí stránku


Autoškola REAL na YouTube:
Autoškola REAL, Brno, YouTubeTOPlist

Naše autoškola jede na webhostingu C4.
Chcete také provozovat vlastní web? Doporučujeme C4 i Vám!
Webhosting C4
 
Odkazy na spřátelené weby:
www.soudni-tlumocnik.com   www.ucebnice.com   Výměnné odkazy

Expat Brno Centre / FREE SERVICE DEDICATED TO HELPING FOREIGN PROFESSIONALS
Expat Brno Centre / FREE SERVICE DEDICATED TO HELPING FOREIGN PROFESSIONALS
 
(c) rf, 2000-2024 Valid XHTML 1.0 Transitional web-as-real ver.3.2